Algemene informatie


Inhoud

» Hulpverlening bij Stichting Petra
» Positionering van de hulpverlening


∗ Hulpverlening bij Stichting Petra

Stichting Petra doet onderzoek bij kinderen en jongeren naar hun intellectuele/cognitieve vaardigheden en hoogbegaafdheid met de WISC V, aangevuld, zo nodig, met een algeheel diagnostisch onderzoek, zodat er advies 'op maat' gegeven kan worden en een behandelplan tot stand komt, dat in samenwerking met Mieke Beiler kan worden uitgevoerd.
Sinds 1990 biedt Stichting Petra psychosociale pastorale integratieve hulp en coaching vanuit een christelijke visie, vanuit het gedachtegoed van de schemagerichte-, cognitieve-, narratieve-, oplossingsgerichte- en lichaamsgerichte/creatieve therapie. Deze complexe (eclectische) therapeutische aanpak is gevolg van het feit, dat veel clienten bij Stichting Petra hulp zochten/zoeken voor de complexe gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering. In de door de Stichting uitgebrachte publicaties zoals 'Spreken is zilver, zwijgen is fout' (2021) wordt uit de doeken gedaan hoe complex de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering kunnen zijn en hoe klachten voorkomen kunnen worden of zouden moeten worden behandeld.

Psychoeducatie is een van de belangrijke speerpunten van het werk. Als psychoeducatie en als behandeling kunnen e-health-programma's van Therapieland worden ingezet.


Wie zijn de hulpverleners?


Marrie van der Feen en Mieke Beiler zijn al vele jaren hulpverleners met een christelijke visie op hulpverlening en vinden elkaar in hun passie om hulp te bieden aan jonge, oudere en oude mensen met problemen. Ze ijveren ervoor om jong en oud tot bloei te brengen, barrieres te detecteren door psychologisch persoonlijkheids- en systeemonderzoek en alles op alles te zetten om deze op te ruimen of de client te helpen er zo goed mogelijk mee te leren omgaan. Belangrijk in het werk met jongeren is het onderzoek naar de intellectuele en cognitieve capaciteiten met behulp van de WISC V en andere relevante onderzoeksmiddelen, waardoor er gericht advies kan worden gegeven en/of een behandelplan gemaakt.

Drs. Marrie van der Feen studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit en liep stage bij het beroemde Paedologisch Instituut in Amsterdam, dat door prof. Waterink is opgericht. Daarna deed ze praktijkervaring op met psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen, die opgenomen waren in een instelling (Kinderzorg). Later studeerde ze af aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de emotionele gevolgen van incest o.l.v. dr. F. Albach. Daarmee begon haar werk als psycholoog met jongeren, mannen en vrouwen, die veelal te maken hadden gehad met traumatische ervaringen in hun leven, waaronder seksueel geweld. Dit verrijkte haar zicht op en begrip van psychische problemen, die dikwijls verband houden met wat iemand als kind meemaakt in het leven. Vanaf 1990 werkt ze fulltime als psycholoog, van 2000 tot 2018 als Big geregistreerde GZ-psycholoog en na 2018 als complementair psycholoog en lid van de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG. Registratienr. 8769).

Als ontwikkelingspsycholoog heeft ze haar kennis en vaardigheden ook kunnen investeren en verrijken in een groot gezin met acht eigen kinderen (en twintig kleinkinderen), waarvan een aantal bijzondere muzikale gaven hebben zoals de Feenbrothers (Zie: 'Art in the family').

Marrie werkt sinds 2020 samen met Mieke Beiler van 'Vrije vlinder'. De website www.vrijevlinder.net vertelt, dat het doel van de werkzaamheden is om ieder kind innerlijke vrijheid te laten beleven. Daarmee wordt een openheid gecreëerd, die het kind helpt om zichzelf te ontdekken en vaardigheden aan te leren. 'Word Wie Je Ben' is het motto. Mieke heeft een pedagogische opleiding gehad en stond vele jaren voor de klas in het regulier onderwijs. Ook gaf zij les aan dove en slechthorende kinderen. Ze heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van jong en oud om hun eigenheid te (her)ontdekken, zodat wat in hen zit tot ontwikkeling komt. Haar didactische vaardigheden zet ze creatief en doelgericht in bij kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Mieke zelf zegt hierover: 'Je ziet je kind het liefst lachen, spelen en vol zelfvertrouwen door het leven gaan. De realiteit is soms anders.

Er zijn sociaal-emotionele of leerproblemen:
Je kind is snel van slag of raakt gefrustreerd, zit niet lekker in zijn/haar vel en kan thuis en/of op school de draai niet vinden. Je hebt misschien geen idee wat er aan de hand is. Wanneer je het gevoel hebt, dat je gezin in een negatieve spiraal terecht is gekomen of dreigt te komen, is Vrije Vlinder Coaching een mooie handreiking! We willen je graag begeleiding geven bij het leren luisteren naar je kind en wie jij als ouder bent. KIJK hoe we spelenderwijs jou weer dichter bij je kind brengen en hoe we samen de problemen voor en met je kind proberen op te lossen.'


∗ Positionering van de hulpverlening

Christelijke psychologische hulpverlening


Dit artikel schrijf ik omdat ik wel eens merk, dat christenen moeite hebben om hulp van een psycholoog in te roepen. Een jonge vrouw vertelt me met tranen in haar ogen hoe moeilijk ze het heeft in haar nieuwe werkkring. Ze voelt zich als voor de wolven gegooid. Weerbaar? Dat zou wel eens een werkpunt voor haar kunnen zijn. Ze blameert echter zichzelf, zoekt geen hulp en daalt nog dieper in de put, zuchtend dat ze hoopt, dat God haar zal helpen. Een vrouw, die wel hulp heeft gezocht, vertelt me blozend, dat ze alsmaar dikker wordt en een koekjesmonster is. Een kort psychologisch onderzoek laat zien hoe minderwaardig ze over zichzelf denkt, ze heeft last van een laag zelfbeeld. Schemagerichte cognitieve gedragstherapie helpt haar anders (bijbelser, positiever) over zichzelf te denken en activeert haar uit de impasse te komen. Ze maakt stappen in geloof, ervaart daarvan zegen, waardoor haar geloof sterker wordt. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Haar blik op zichzelf verandert als ik haar laat zien welke prestaties ze al geleverd heeft en nog levert, hoe ze vrienden maakte en haar leven zin gaf. Samen hebben we, met Gods hulp, de angel van mislukking en wanhoop uit haar ziel getrokken. Ze weet dat ze in Zijn hand is gegraveerd en ziet nu de toekomst met vertrouwen tegemoet. Verdrietig ben ik als ik meemaak hoe een christelijke vrouw in een kerkgemeente de boodschap meekrijgt, dat ze haar medicijnen kan wegdoen, omdat “Jezus al onze ziekten op het kruis heeft gedragen.” Het werd wellicht niet zo expliciet gezegd, maar de suggestie was voor haar te sterk. Ze vond dat ze in geloof haar medicijnen moest weg doen, maar wat al eerder was gebeurd gebeurde opnieuw: ze werd psychotisch en gedroeg zich zodanig, dat haar man de scheiding aanvroeg. Dit had voorkomen kunnen worden, als ze ziektebesef zou hebben en inzicht in haar eigen functioneren, maar ook betere bijbelkennis. Zij heeft zowel pastorale als psychologische en medische begeleiding nodig. Ook kan ons gevoel in de weg staan en bijvoorbeeld het huwelijk in gevaar brengen. Immers kan liefde in haat, afschuw of onverschilligheid omslaan. Reden om te scheiden? Het is tijd om “je gevoel de baas te worden” (lees dit boek van Padeski en Greenberger). Als liefde in haat kan omslaan, dan kan haat ook in liefde omslaan. Als christen weet ik dat we daarvoor moeten putten uit de liefdebron van God, die onuitputtelijk is. Als psycholoog heb ik geleerd, dat er psychologisch werk nodig is voor het corrupte gevoelsleven, want gevoel beinvloedt ons gedrag en gedrag houdt verband met hoe we denken. Er is een interrelatie tussen denken, voelen en gedrag. De bijbel leert, dat we “vernieuwd moeten worden in ons denken” en daar kun je aan werken. Daarom zal een christelijke psycholoog in veel gevallen met de client op zoek gaan naar het gedachtenleven van de client en hoe dat tot stand is gekomen. Soms moeten er bolwerken geslecht worden. Gods Heilige Geest zal in alle waarheid leiden als we ons aan Hem onderwerpen. Zo kunnen therapeut en client samen een sterk duo vormen in Gods hand. Het is “zonde” om zo'n mooi stuk gereedschap te laten liggen. Daarmee is lang niet alles gezegd. Psychologische hulp kan heel complex zijn, omdat het leven complex is. De ene client zal geholpen moeten worden zichzelf te coachen (met behulp van e-health), een ander heeft behoefte aan traumaverwerking of een advies of alleen maar een luisterend oor of wil een instant oplossing voor zijn/haar probleem. Dat vraagt om “zorg op maat”. Mailadvies nodig? Info@stichtingpetra.nl.
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.  Integratie van counseling, christelijk pastoraat en diverse vormen van (alternatieve) psychotherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm. Hulpverlening op maat, gesprekstherapie met veel aandacht voor het unieke van de persoon, diens ervaringen en omstandigheden.
3. Ik zet een diversiteit van technieken en methoden in, afhankelijk van de behoefte van de client (schemagerichte cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte, narratieve, schrijf-en tekentherapie, psycho-educatie, traumaverwerking, e-health met o.a. ontspannings- en ademhalingsoefeningen)
4.  Wat is pastorale counseling? De opleving van moderne pastorale counseling begon halverwege de jaren ’20 van de vorige eeuw met Anton Boisen als de belangrijkste grondlegger van de ‘Clinical Pastoral Education’ beweging; in Nederland bekend onder de naam ‘Klinisch Pastorale Vorming’. In de tweede helft van de 20e eeuw krijgt de stroming van ‘pastorale counseling’ in Nederland een impuls door het werk van Bruce Narramore en Gary Collins. • Oude traditie: De verschillende promotors van pastorale counseling baseren zich allen op de rijke traditie aan hulpverlening vanuit de ‘toegepaste theologie’. De geschiedenis daarvan gaat eeuwen terug op de persoon Jezus Christus, die met Zijn aanwezigheid, Zijn woorden, leven, sterven en opstanding de toegang opende tot een innerlijk, gelovig, met God verbonden aandachtig leven dat leidt tot welzijn en geestelijke groei. Door een voortgaande ontwikkeling, geďntegreerd met het beginsel dat het menselijke proces en bestaan er is vanuit, met en gericht op God, kan de pastorale counseling aangemerkt worden als een integratieve vorm van therapie.
5. Mensvisie: de pastorale counseling gaat uit van een mensvisie zoals verwoord in de bijbel door haar grondlegger: de mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest, geschapen door en in relatie met God, met zowel een bijna goddelijke waarde alsook een neiging om zelf als God te willen zijn, wat volgens de bijbel zonde is.

›››