Giften


Inhoud

» Giften


∗ Giften

Stichting Petra is een non-profit organisatie.
Stichting Petra is een SBBI (sociaal belang behartigende instelling). Dit is een instelling die primair de particuliere belangen van een beperkte doelgroep behartigt. Aan het behartigen van de particuliere belangen kan een grote maatschappelijke waarde worden toegekend, omdat door middel van die activiteiten wordt bijgedragen aan de individuele ontplooiing van de leden of van de doelgroep van de instelling, daarmee een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Stichting Petra streeft het welzijn na van mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld, die als gevolg van (seksueel) geweld psychische en/of fysieke schade hebben opgelopen. De meeste activiteiten vinden nu nog plaats in Nederland, maar ook in Belgie, Brazilie en in Portugal wordt er gewerkt aan de doelen van de Stichting. Stichting Petra is vrijgesteld van de winstbelasting. De bestuursleden van de Stichting ontvangen alleen onkostenvergoeding.


De Stichting ontvangt geen subsidie. Inkomsten worden gegenereerd door diverse activiteiten. Er is een kring van vrienden, die voor het werk bidt en een jaarlijkse bijdrage geeft voor het werk. Als u zich opgeeft als vriend/platformlid van Stichting Petra, dan ontvangt u van ons de jaarverslagen, zodat u op de hoogte blijft van de activiteiten van de stichting.


U kunt ook uw gift storten op gironummer NL76INGB0003719281 t.n.v. Stichting Petra, Middelburg onder vermelding van 'gift'.


Bij voorbaat hartelijk dank.